Maartje Gianotten logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Maartje Gianotten gevestigd te Muggenbergstraat 73, 5045 DH Tilburg

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en opdracht tot levering van goederen en/of diensten door Maartje Gianotten, hierna te noemen Maartje Gianotten, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van Maartje Gianotten met domeinnaam Maartjegianotten.nl tussen Maartje Gianotten en wederpartij.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door Maartje Gianotten gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene of andere voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Maartje Gianotten deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.4 Ook een e-mailbericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Maartje Gianotten met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien Maartje Gianotten niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Maartje Gianotten in enigerlei mate het recht zou verliezen om in enig geval wel strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle offertes en aanbiedingen door of namens Maartje Gianotten op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. Tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2 Maartje Gianotten is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Maartje Gianotten heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
2.3 Maartje Gianotten kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Maartje Gianotten, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
2.5 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Maartje Gianotten te zijn aanvaard indien en zodra Maartje Gianotten dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.6 Aanbiedingen en/of offertes van Maartje Gianotten gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.
2.7 Wederpartij heeft een aanbod van Maartje Gianotten aanvaard indien hij op de website van Maartjegianotten.nl zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst, of wanneer hij deze gegevens per e-mail heeft bevestigd aan Maartje Gianotten.
2.8 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Maartje Gianotten een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

3. Prijs
3.1 Maartje Gianotten hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen voor producten zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. De op de website genoemde prijzen van coachingstrajecten of andere dienst zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Maartje Gianotten is gerechtigd om kostprijsverhogingen van meer dan 3 procent aan haar wederpartij door te berekenen. Vindt de verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinen.

4. Betaling
4.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Maartje Gianotten aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Maartje Gianotten aangegeven. Maartje Gianotten is gerechtigd om periodiek te factureren.
4.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.3 Maartje Gianotten heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.4 Maartje Gianotten kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, in de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Maartje Gianotten kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schoten de betalingsverplichting niet op.
4.6 Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Maartje Gianotten echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijk en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5. Levering
5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Maartje Gianotten streeft ernaar om bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Maartje Gianotten echter niet verplicht.
5.2 Maartje Gianotten houdt een beperkte voorraad van producten aan; het is daardoor mogelijk dat de uitleveringstermijn langer wordt.
5.3 De uiterste leveringstermijn voor producten is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
5.4 Levering van diensten vindt plaats op een met de klant overeen gekomen datum en tijdstip.

6. Annulering of beëindiging van de overeenkomst
6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.
6.2 Maartje Gianotten bepaalt de wijze van levering, verzending en de verzendroute.
6.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
6.4 Vanaf het moment dat Maartje Gianotten goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (bijvoorbeeld DPD, PostNL of DHL), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging.
6.5 Maartje Gianotten heeft het recht om zonder opgaaf van reden het leveren van een dienst aan de wederpartij te annuleren of deelname van wederpartij te weigeren, in welke gevallen de wederpartij recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.
6.6 Annulering door de wederpartij kan tot 6 weken voor aanvang van een traject, training of andere diensten kosteloos geschieden. Wordt dit niet geannuleerd dan is de wederpartij verplicht het totaalbedrag van traject, training of andere dienst te voldoen.
6.7 Indien de wederpartij na aanvang van het traject, de training of een andere dienst de deelname tussentijds beëindigt of daaraan niet deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op terugbetaling. In het geval van bijzondere omstandigheden zal Maartje Gianotten oordelen over een eventuele terugbetaling.
6.8 Maartje Gianotten heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen wanneer de wederpartij de verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst niet of niet voldoende worden nagekomen. Tenzij de wederpartij, na het ontvangen van een schriftelijke aanmaning, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na deze aanmaning alsnog nakomt.

7. Controle en klachten
7.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen Maartje Gianotten binnen bekwame tijd nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
7.2 Klachten kunnen worden gericht aan het adres van Maartje Gianotten, zijnde: Muggenbergstraat 73, 5045 DH Tilburg.
7.3 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van Maartje Gianotten voor nader onderzoek door Maartje Gianotten of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Maartje Gianotten op kosten van de wederpartij.

8. Bedenktijd & ontbinding
8.1 In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende 14 dagen na de ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Maartje Gianotten retour te zenden. Maartje Gianotten zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde teruggeven. Herroepingsrecht van de wederpartij is uitgesloten bij bederfelijke waren, tijdschriften en ander drukwerk en waren specifiek voor de wederpartij gemaakt of aangepast.
8.2 In het geval van diensten zoals coaching of trajecten heeft Maartje Gianotten geen verplichtingen richting de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Maartje Gianotten kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door Maartje Gianotten zijn verricht voor het intreden van de overmacht mogen aan de wederpartij worden gefactureerd.

9. Aansprakelijkheid Maartje Gianotten
Maartje Gianotten is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen of diensten ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Maartje Gianotten sprake is van opzet of grove schuld.

10. Partiële nietigheid, afstand
10.1Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking, daarvan niet afwijkt.

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1Op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Maartje Gianotten partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
11.2Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Deze voorwaarden zijn het laatst inhoudelijk gewijzigd 23-6-2023.